Vyjadrenie: V Trnave sa uskutoční seminár na tému "Uplatnenie absolventov a ...

6. decembra 2018 9:33
Vyjadrenie: V Trnave sa uskutoční seminár na tému "Uplatnenie absolventov a trendy na trhu práce" Bratislava 6. decembra (TASR) - Dňa 7. decembra 2018, t. j. v piatok, sa v Trnave uskutoční odborný regionálny seminár na tému "Uplatnenie absolventov a trendy na trhu práce." Konať sa bude v hoteli Holiday Inn, na adrese Hornopotočná 5, v čase od 8:00 do 13:00. Seminár organizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho odbormi regionálneho školstva vyšších územných celkov, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Program semináru je orientovaný na prognózy vývoja na slovenskom trhu práce, perspektívy profesií v budúcnosti, uplatniteľnosť absolventov a s tým súvisiacich informácií o žiadaných študijných a učebných odboroch. V priebehu seminára sa budú prezentovať očakávané potreby slovenského trhu práce na kvalifikovanú pracovnú silu a cesty na ich zosúlaďovanie so systémom vzdelávania. Názorne bude problematika prezentovaná vo vybraných štatistických informáciách o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl a potrebách trhu práce v Trnavskom kraji v kontexte s celoslovenskými ukazovateľmi. Ide v prevažnej miere o výstupy národného projektu "Prognózy vývoja na trhu práce v SR II," ktorého cieľom je kvantifikovať potreby trhu práce v strednodobom horizonte a identifikovať, ako sa darí uplatňovať absolventom škôl v praxi. Projekt sa realizuje pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so sociálnymi partnermi. Zaujímavé sú aj výsledky prieskumu u žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorý sa uskutočnil začiatkom roka 2018 pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 8 500 žiakov a študentov. Ukázalo sa, že najväčším motivátorom pre výber učebných a študijných odborov je budúci zárobok. S takto prezentovaným záujmom nekorešpondujú údaje o najpočetnejších odboroch vzdelania, medzi ktorými figurujú stredoškolské odbory na hotelových akadémiách a vysokoškolské odbory ako politológia, filozofia, kulturológia a pod. Svedčí to o určitej disharmónii zistených motivátorov a reálnej situácii v štúdiu jednotlivých odborov vzdelania. Pripustiť však možno aj absenciu dostatku informácií o profesiách, na ktorých sa dosahujú najvyššie zárobky, napr. odvetvia IT, bankovníctvo a pod. Trnavský seminár je určený pre odborných pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, výchovných poradcov základných škôl, výchovných a kariérových poradcov stredných škôl, zástupcov odboru školstva vyššieho územného celku, štátnej správy, miestnej samosprávy a ďalších odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania a trhu práce. V ďalších samosprávnych krajoch sa uskutočnia obdobné semináre v priebehu novembra, resp. decembra 2018. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR predpokladá realizovať regionálne odborné semináre v ročných intervaloch. Organizátori takýto postup považujú za významný krok k realizácii nevyhnutnej reformy systému celoživotného vzdelávania v záujme účinnej reakcie na spoločenské potreby a posolstvo štvrtej priemyselnej revolúcie. TASR o tom informoval Igor Melicher z tlačového a komunikačného odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. kme
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu