Košice: Obyvatelia dotknutí plánovanou výstavbou NTC adresovali MČ výzvu

12. októbra 2018 18:29
Košice 12. októbra (TASR) - Obyvatelia dotknutí plánovanou výstavbou Národného tenisového centra (NTC) na Popradskej ulici v Košiciach žiadajú príslušnú mestskú časť (MČ) o vydanie doplňujúceho stanoviska k projektovej dokumentácii stavby. Výzvu odovzdali do podateľne Miestneho úradu MČ Košice - Západ vo štvrtok (11.10). Podľa obyvateľov susediacich pozemkov a priľahlých ulíc je projektová dokumentácia v rozpore s platnými technickými normami, a to najmä čo sa týka počtu parkovacích miest a hlukovej štúdie v prípade kultúrno-spoločenského využitia NTC. "Žiadame MČ Košice - Západ, aby vyzvala príslušný stavebný úrad k pozastaveniu stavebného konania do doby, kým investor jednoznačne nezadefinuje skutočný zámer výstavby a predpoklad skutočného využitia stavby a v súlade s tým neupraví projektovú dokumentáciu tak, aby vyhovovala príslušným normám pre daný účel využitia," uvádza sa vo výzve. Obyvatelia najmä Brnianskej, Jihlavskej, Žilinskej, Popradskej, Kežmarskej a Rožňavskej ulice podľa dokumentu zdieľajú názor, že plánovaná výstavba a prevádzka NTC bude mať neúnosne veľký negatívny dosah na kvalitu bývania či dopravnú dostupnosť a nepatrí do danej lokality na Popradskej ulici. "Projekt síce priznáva, že NTC bude slúžiť aj na iné účely ako na športovú aktivitu, ale v hlukovej ani v dopravnej štúdii sa s tým nepočíta. Pokiaľ MČ nebude reflektovať výzvu, problémy ju budú sprevádzať aj v budúcnosti, pretože každé kultúrno-spoločenské podujatie v NTC bude porušovať súčasné normy a legislatívu týkajúcu sa hluku a dopravného zaťaženia," uviedol pre TASR autor výzvy František Jaroš. Projektový manažér Slovenského tenisového zväzu (STZ) Ivan Greguška sa ešte pred mesiacom vyjadril, že projekt svojimi parametrami spĺňa podmienky na to, aby bol umiestnený na Popradskej ulici. NTC Košice je spoločný projekt STZ a mesta Košice. Zastavané územie má mať rozlohu 2,4 hektára. Projekt počíta so 180 parkovacími miestami, kapacita NTC má byť 5000 divákov. S výstavbou sa pôvodne uvažovalo v lokalite Anička. Pre komplikované majetkovo-právne pomery sa od toho upustilo. Zo septembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva vyplynulo, že mesto Košice dá vypracovať dosahovú štúdiu výstavby. Nespokojní občania, ktorí prišli na rokovanie, vyjadrili obavy, že dovtedy môžu byť povolenia potrebné na výstavbu vydané. Magistrát sa predtým vyjadril, že obavám obyvateľov nerozumie. UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať reakciu MČ Košice - Západ. sem tur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu