Vyjadrenie: MŠVVaŠ: Poslanci NR SR opätovne schválili dvojicu vysokoškolských zá

11. septembra 2018 17:46
Vyjadrenie: MŠVVaŠ: Poslanci NR SR opätovne schválili dvojicu vysokoškolských zákonov a zastabilizovali stav SAV Bratislava 11. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady SR na dnešnej schôdzi prelomili veto prezidenta SR a opätovne schválili významné zmeny v oblasti vysokého školstva. Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a novela zákona o vysokých školách prinesú nový systém akreditácie vysokoškolského štúdia i otvorenejšie obsadzovanie miest docentov a profesorov. Súčasne poslanecká novela zákona o SAV rieši stav právnej neistoty, v ktorej sa ocitli ústavy Slovenskej akadémie vied po uplynutí zákonnej lehoty na transformáciu do podoby verejných výskumných inštitúcií (VVI). Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania Zákon zavádza nový prístup k zabezpečovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania založený na európskych štandardoch a odporúčaniach pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania. Vysoké školy dostanú v zmysle zákona väčší priestor pre riešenie a zabezpečovanie kvality poskytovaného vzdelávania a podpory vysokoškolských učiteľov. Vzdelávanie by tak malo byť viac orientované na študenta a jeho rozvoj a študijné programy majú lepšie reflektovať potreby spoločnosti, pretože budú vznikať na základe skúseností absolventov, potrieb študentov a očakávaní zamestnávateľov. Dohľad nad krokmi vysokých škôl v tejto oblasti bude zabezpečovať novozriadená Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá bude priamo rozhodovať o žiadostiach vysokých škôl, monitorovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania a spôsob, ako vysoké školy zlepšujú kvalitu poskytovaného štúdia. Nahradí tak doterajšiu Akreditačnú komisiu, ktorá fungovala ako poradný orgán vlády SR. Nezávislosť a zodpovednosť agentúry založená na európskych štandardoch vytvára predpoklady pre jej riadne členstvo v Európskej asociácii pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (ENQA) a zaradenie do Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (EQAR). Členstvo v týchto inštitúciách znamená dôveru v kvalitu vysokoškolského vzdelania v európskom priestore. Novela zákona o vysokých školách Novela vysokoškolského zákona zvyšuje otvorenosť vysokoškolského systému pri obsadzovaní miest docentov a profesorov zo zahraničia, čím sa zároveň aj zjednodušuje proces obsadzovania týchto miest. Pri ich obsadzovaní bude potrebné posúdiť, či daný uchádzač spĺňa podmienky tak z hľadiska jeho pedagogickej praxe, ako aj v oblasti tvorivej činnosti určené vedeckou/umeleckou radou pre danú pozíciu a štandardmi pre habilitačné konanie vydané akreditačnou agentúrou, a súčasne sa od tohto zamestnanca bude vyžadovať, aby v lehote troch rokov prešiel najmenej habilitačným konaním. V nadväznosti na paralelne predložený návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania sa zjednodušuje tvorba a úprava študijných programov, vrátane medziodborových študijných programov a spoločných študijných programov. Okrem toho sa zavádza nový typ študijného programu - interdisciplinárne štúdiá. Tento typ študijného programu je vhodný aj na uskutočňovanie konceptu vzdelávania označovaného ako liberálne štúdiá. Vysokým školám umožňuje, aby mal študent v rámci študijného programu na výber zo širšej palety predmetov z viacerých študijných odborov, pričom v závislosti od konkrétneho učebného plánu študent nakoniec získa vzdelanie v konkrétnom študijnom odbore alebo v kombinácií dvoch študijných odborov. Nie je tak potrebné, aby si uchádzač o štúdium zvolil už konkrétny študijný program vo väzbe na študijný odbor na začiatku vysokoškolského štúdia, ale až po oboznámení sa s hlbším kontextom počas štúdia. Poslanecká novela zákona o SAV V rámci zákona, ktorý novelizuje zákon o vysokých školách, schválila NR SR aj poslaneckú novelu zákona o SAV, ktorá upravuje postup v prípade, že organizácia SAV, ktorá bola založená ako verejná výskumná inštitúcia, nebude Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zapísaná do registra VVI. V takom prípade stráca platnosť jej zakladacia listina ako VVI a organizácia sa vracia do stavu, v akom existovala do 30. júna 2018, t.j. do právnej formy štátnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie. Týmto sa rieši súčasný stav ústavov a ďalších útvarov SAV, ktoré existovali v istom právnu vákuu po tom, čo ministerstvo školstva nedostalo všetky potrebné podklady a dokumenty, aby ich mohlo zapísať do registra VVI. Novela súčasne zaväzuje SAV zabezpečiť do 31. decembra 2018 všetky potrebné úkony aby sa jej organizácie mohli stať verejnými výskumnými inštitúciami na základe postupu, ktorý určuje zákon o VVI. TASR informovala Ria Feik Achbergerová poverená riadením kancelárie ministerky a riaditeľka odboru komunikácie a protokolu MŠVVaŠ. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. jur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu