Stanovisko: Generálna prokuratúra SR vo veci MŠ SR a SAV

11. septembra 2018 14:41
Bratislava 11. septembra (TASR) - "Vzhľadom ku skutočnosti, že predmetom prieskumu prokuratúry na základe podnetov SAV mal byť postup Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri zápise organizácií zriadených SAV do registra verejných výskumných inštitúcií (ďalej len VVI), teda vo veci ktorá nebola ešte meritórne ukončená, mohla prokuratúra v rámci zákonných pôsobností, ktorými disponuje pri výkone dozoru voči orgánom verejnej správy, preskúmavať iba procesný postup ministerstva školstva z hľadiska, či v tomto postupe nedochádza ku prieťahom a teda ku nečinnosti. Prokurátor v štádiu pred meritórnym rozhodnutím vo veci nie je oprávnený skúmať vecnú stránku postupu orgánu verejnej správy, teda či orgán verejnej správy vychádzal z dostatočne zisteného skutkového stavu a podkladov, čo sa týkalo i tejto veci. Po vecnej stránke môže prokurátor realizovať prieskum až po právoplatnom skončení veci, kedy je prokurátor oprávnený preskúmať rozhodnutie alebo opatrenie, ktoré je objektom výkonu dozoru alebo postup, ktorý predchádzal ich vydaniu v plnom rozsahu. Preto po vyhodnotení skutkového stavu a jeho konfrontácii s platnou právnou úpravou na úseku vzniku VVI, špeciálna úprava v zákone o SAV, všeobecná v zákone o VVI, z dôvodu uplynutia lehôt podľa špeciálnej právnej úpravy a nerozhodnutia ministerstva školstva v týchto zákonných lehotách, podľa názoru prokuratúry dochádza k neodôvodneným prieťahom v konaní ministerstva školstva o návrhu na zápis do registra VVI, nakoľko po uplynutí lehôt podľa špeciálnej právnej úpravy už vo veci návrhu nemôže ministerstvo školstva pozitívne rozhodnúť. Proces predkladania materiálov potrebných ku zápisu do registra VVI organizácií zriadených SAV ako i prípadný postup súvisiaci s doplnením týchto materiálov z dôvodu ich nekompletnosti a lehoty určené ku týmto postupom riešila špeciálna právna úprava obsiahnutá v zákone o SAV, preto sa na tento proces nemohla vzťahovať všeobecná úprava o prerušení obsiahnutá v zákone o VVI. Vzhľadom ku skutočnosti, že špeciálna úprava podľa zákona o SAV ale už postup, ktorý nasleduje po nedoložení kompletného materiálu potrebného ku registrácii po zákonom o SAV stanovených lehota, subsidiárne sa aplikuje všeobecná právna úprava teda zákona o VVI, ktorá rieši otázku ďalšieho postupu registrového orgánu tak, že je povinný konanie zastaviť, ak nie sú splnené podmienky na zápis do registra. V tejto súvislosti prokuratúra podotýka, že výkon prokurátorského dozoru sa v danej veci mohol týkať iba postupu ministerstva školstva ako orgánu verejnej správy, ktoré disponuje pôsobnosťou na úseku vedenia registra VVI a s tým spojenými právomocami. Právna forma SAV a organizácií, ktoré sa mali transformovať ma VVI, nie je ani nemôže byť z dôvodu absencie akejkoľvek zákonnej pôsobnosti prokuratúry predmetom prieskumu alebo stanoviska prokuratúry ( § 4 ods. 2 - Prokurátor nedáva výkladové stanoviská k právnym predpisom iným orgánom ani iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám, prokurátor neposkytuje taktiež právne služby - § 26 ods. 1 písm. l) z. č. 154/2001 Z. z. ). Na záver chceme zdôrazniť, že stanoviská ktoré vyplývajú z právnych prostriedkov prokurátorského dozoru a to či už z protestu prokurátora alebo prokurátorského upozornenia majú iba charakter návrhu alebo odporúčania a nemôže sa nimi v žiadnom prípade ukladať povinnosť orgánu verejnej správy určitým spôsobom konať alebo priamo niečo rušiť. Prokurátor môže teda prostriedky prokurátorského dozoru realizovať vo vzťahu k orgánom verejnej správy výlučne však iba formou odporúčaní a návrhov. Nemá oprávnenie dávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov, ani ukladať sankcie za porušenie zákona - nález ÚS SR sp. zn. PL ÚS 17/96 zo 4. marca 1998." TASR informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lum
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu