Stanovisko: Reakcia MŠVVŠ SR na vyjadrenia opozície

6. augusta 2018 16:55
Bratislava 6. augusta (TASR) - Vyjadrenie pani Remišovej cit." vo výzve neuspelo 124 žiadateľov" sa nezakladajú na pravde. Snahu opozície vnímame aj ako škandalizovanie subjektov a ľudí, ktorí sa zúčastňujú eurofondových výziev. Tie opozícia následne atakuje, kvôli nízkej miere čerpania. Vyjadrenie pani Remišovej je diskriminačné - na základe neoverených informácií o dosiahnutom vzdelaní posudzuje kvalitu človeka a nemyslí na celoživotné vzdelávanie. Pán Matejov si relevantne zvýšil kvalifikáciu a je príkladom celoživotného vzdelávania sa. Pán Ing. René Matejov vyštudoval Technickú univerzitu vo Zvolene v odbore lesný inžinier. Počas svojej profesionálnej praxe pôsobil aj ako učiteľ odborných predmetov. Od roku 2012 sa špecializoval na kvalifikáciu lektor (Špecifiká holokaustu na Slovensku) v ICEJ a Múzeu židovskej kultúry v Bratislave. Odvtedy profesijne pôsobí v oblasti vzdelávania a podieľa sa aj na príprave historických relácií do médií v odbore história vbývalého Československa a Izraela. Predmetný prijímateľ Viva Tours bude vopred informovať o svojich aktivitách, aby sa ich mohli zúčastniť aj novinári aj zástupcovia opozičných strán. Viva Tours V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP je začiatok realizácie projektu september 2018. V zmysle predmetu podpory - časť B, ktorý je prílohou zmluvy o poskytnutí NFP, má prijímateľ definované kritériá na lektorov - lektormi budú lektori vzdelávania s niekoľkoročným pôsobením v problematike holokaustu - jeho príčin, priebehu a dôsledkov. Takto definované kritériá budú jedným zo základných predpokladov na preplatenie oprávnených výdavkov. Zároveň je v projekte uvedená spolupráca s Múzeom SNP v Banskej Bystrici. Prijímateľ je povinný predložiť po začatí implementácie personálnu maticu, ktorá predstavuje súbor informácií o odborných, riadiacich a administratívnych kapacitách projektu. Obsahuje najmä údaje ako meno a priezvisko osoby, pracovnú pozíciu osoby na projekte, aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a obdobie vykonávania prác na projekte. Odbornosť osoby uvedenej v personálnej matici sa preukazuje profesijným životopisom. Prijímateľ je povinný preukazovať splnenie kvalifikačných predpokladov ako podmienku preplatenia výdavkov v rámci žiadosti o platbu. V zmysle vyššie uvedených pravidiel nie je možné, aby boli preplatené výdavky na osobu, ktorá nespĺňa kvalifikačné kritériá (t.j. preplatenie výdavkov na lesníka, pokiaľ nie je lektorom vzdelávania s niekoľkoročným pôsobením v problematike holokaustu). V zmysle predložených profesijných životopisov ako súčasti žiadosti o NFP: - absolvovali vzdelávanie v oblasti holokaustu - seminár Špecifiká holokaustu na Slovensku, rok 2012 - ICEJ v spolupráci so SNM - Múzeum židovskej kultúry v Bratislave a Dokumentačným strediskom holokaustu - lektori získali potrebné vedomosti a metodiky k príprave samostatnej prezentácie s témou holokaustu - kritériá na lektora sú v projekte viazané na pôsobenie v oblasti problematiky holokaustu; nie na ukončené VŠ vzdelanie v oblasti holokaustu - lesník - v r. 2012 absolvoval seminár Špecifiká holokaustu na Slovensku; od 1/2013 do 6/2017 pôsobil v oblasti holokaustu - odborné sprevádzanie a vzdelávanie skupín, prednášky na školách na tému holokaust (ako lesník pôsobil do r. 2012; predtým bol aj učiteľom odborných predmetov - lesnícke projekty - SOU lesnícke v Modre) Centire V zmysle medializovaných informácií (SME, 19/02/2018) išlo o prípravu výzvy na kreatívny priemysel (financovanú mimo OP Ľudské zdroje), na ktorej sa podieľala firma Centire. V prípade výzvy "Nediskvalifikuj sa" je Centire prijímateľom projektu. Centire a ani žiadna iná súkromná spoločnosť sa nepodieľala na príprave výzvy "Nediskvalifikuj sa" (OP Ľudské zdroje) a ani žiadnej inej výzvy vyhlásenej a pripravovanej v rámci OP Ľudské zdroje. Všetky výzvy sú pripravované vlastnými kapacitami - odbornými sekciami MŠVVaŠ SR. Je to úplne iná situácia byť prijímateľom a podieľať sa na príprave výzvy. Tieto dve situácie je potrebné jednoznačne odlíšiť. Zoznam schválených a neschválených projektov v oboch kolách. 1. hodnotiace kolo - výsledky zverejnené 18. 5. 2018 http://www.minedu.sk/20023-sk/1-hodnotiace-kolo/ úspešné projekty: 66 neúspešné projekty: 36 2. hodnotiace kolo - výsledky zverejnené 2. 7. 2018 http://www.minedu.sk/20232-sk/2-hodnotiace-kolo/ úspešné projekty: 59 neúspešné projekty: 44 TASR informoval Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. ala
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu