Vyjadrenie: MŠVVŠ SR k poskytnutiu NFP

6. augusta 2018 16:51
Bratislava 6. augusta (TASR) - CK ViVa Tours je spoločnosťou s ručením obmedzením s viacerými predmetmi činnosti, okrem iného aj s predmetom činnosti prevádzkovanie cestovnej kancelárie. Uvedená spoločnosť podala žiadosť o nenávratný finančný prostriedok v rámci výzvy "NedisKVALIFIKUJ sa" zverejnenej 21.11.2016 https://www.minedu.sk/21112016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/ splnila ako žiadateľ kritéria výzvy a rovnako ako žiadateľ splnila podmienky v hodnotiacom procese. Zámerom projektu je zvýšiť objektívnu informovanosť mladých ľudí o fenoméne Holokaust s poukázaním na dôsledky rasizmu, antisemitizmu, stereotypizácie spoločnosti v súčasnosti. Pozornosť je sústredená na ilustrovanú, živú, autentickú, zážitkovú podobu problematiky prostredníctvom kvalifikovaných expertov tak, aby mladá generácia bola zasiahnutá čo najviac. Dôraz je kladený na cieľovú skupinu - Zamestnanci - budúci lektori; Mladí ľudia vo veku do 25 rokov - študenti 3. ročníka stredných škôl, pri selektívnom prostriedku - maturitná skúška z vyučovacích predmetov dejepis a občianska výchova, resp. náuka o spoločnosti. Práve u týchto mladých ľudí vidíme najväčší potenciál šíriť túto problematiku do ďalších radov mladých ľudí v budúcnosti. Cieľom projektu je rozvoj kvalitného vzdelávania V SR, pričom vzdelávanie a osveta bude viesť k získaniu, prehĺbeniu vedomostí v danej oblasti - nadobudnutiu vyššej úrovne vzdelania. Svojou iniciatívou podporí možnosť vytvorenia nových pracovných miest, prispeje k lepšej uplatniteľnosti sa cieľovej skupiny na trhu práce, lepšej zamestnanosti mladých ľudí po skončení školy, plnohodnotnému začleneniu sa na trh práce. Cieľová skupina v oblasti celoživotného vzdelávania zároveň nadobudne skúsenosti a vedomosti pri zachytení prebiehajúcej spoločenskej a politickej situácie na Slovensku a celkovo v Európe. To všetko pri zohľadnení prepojenia vzdelávania s potrebami trhu práce v rámci odbornej a obsahovej podpory (pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania) partnera Múzea SNP v Banskej Bystrici. Participácia partnera na projekte bude pokračovať aj po ukončení projektu. Realizácia projektu bude rozdelená do dvoch hlavných aktivít: Aktivita 1 Tvorba vzdelávacieho programu a vzdelávanie budúcich lektorov, Aktivita 2 Tvorba vzdelávacieho programu a vzdelávanie a osveta mládeže. Zároveň by sme chceli zdôrazniť, že odborné hodnotenie každej žiadosti o NFP je vykonávané dvomi nezávislými odbornými hodnotiteľmi v súlade s hodnotiacimi kritériami, ktoré sú prílohou výzvy. Žiadosť o NFP je posudzovaná vo viacerých oblastiach (príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom operačného programu a prioritnej osi, navrhovaný spôsob realizácie, administratívna a prevádzková kapacita a finančná a ekonomická stránka projektu, ktoré žiadosť musí splniť.) Žiadosť o NFP splní podmienky odborného hodnotenia, ak: a. v každej oblasti hodnotiacich kritérií dosiahne minimálne 50% možných bodov a b. dosiahne minimálne 60% z celkového možného počtu bodov. Odborní hodnotitelia predmetného projektu v hodnotenej oblasti administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa znížili počet bodov pri každom hodnotiacom kritériu v danej oblasti. Žiadosť však splnila podmienky odborného hodnotenia, nakoľko v hodnotenej oblasti dosiahla požadovaných min. 60%. Zoznam odborných hodnotiteľov sa zverejňuje po skončení rozhodovania o ŽoNFP a to najneskôr do 60 pracovných dní (a to z dôvodu aby nemohlo dôjsť k potenciálnemu ovplyvňovaniu odborných hodnotiteľov (OH) a iným potenciálnym atakom OH pred ukončením procesu rozhodovania o ŽoNFP) a bez identifikácie ŽoNFP, ktoré hodnotili jednotliví odborní hodnotitelia (a to z dôvodu aby nemohlo dôjsť k potenciálnym atakom OH v súvislosti s hodnotením konkrétnej ŽoNFP ani po ukončení procesu rozhodovania o ŽoNFP, nakoľko skutočnosť ktorý konkrétny hodnotiteľ hodnotil ktorú konkrétnu ŽoNFP verejnosti nie je známa). Z toho analogicky vyplýva skutočnosť, že spoločné hodnotiace hárky odborného hodnotenia ŽoNFP, ktoré RO zverejňuje prostredníctvom funkcionality ITMS 2014+ na webovom sídle www.itms2014.sk (v zmysle odseku 4. kapitoly"3.2.1.6 Zverejňovanie" Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 6) sú anonymizované, tak ako o tom pojednáva Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF vydaný CKO, ktorý bol jednohlasne schválený vládou SR, kapitola kap. 1.2.3. Zoznam schválených a neschválených projektov v oboch kolách. 1. hodnotiace kolo - výsledky zverejnené 18. 5. 2018 http://www.minedu.sk/20023-sk/1-hodnotiace-kolo/ úspešné projekty: 66 neúspešné projekty: 36 2. hodnotiace kolo - výsledky zverejnené 2. 7. 2018 http://www.minedu.sk/20232-sk/2-hodnotiace-kolo/ úspešné projekty: 59 neúspešné projekty: 44 TASR informoval Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. ala
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu