OTS: Stanovisko Zväzu spracovateľov mäsa k spotrebiteľským testom...

TASR, 6. decembra 2017 12:45

OTS: Stanovisko Zväzu spracovateľov mäsa k spotrebiteľským testom, interpretácii a medializácii ich výsledkov

Bratislava 6. decembra (TASR-OTS) - Zväz spracovateľov mäsa (ZSM) nemá výhrady voči vykonávaniu spotrebiteľských testov výrobkov uvádzaných na trh a poskytovaní týchto informácií spotrebiteľom.

ZSM vníma spotrebiteľské testovanie ako veľmi účinný edukačný a komunikačný nástroj smerom spotrebiteľovi, ktorý však pri nesprávnej interpretácii môže spôsobiť až poškodenie dobrého mena výrobcu.

ZSM musí konštatovať, že hneď niekoľko nezrovnalostí obsahovali aj medializované informácie zo dňa 4.12.2017 v súvislosti so spotrebiteľským testom ZTŠ Spišské párky.

Žiaľ, do dnešného dňa nie je známa metodika akou bol spotrebiteľský test zrealizovaný a rovnako neboli dotknutým výrobcom poskytnuté ani medializované výsledky laboratórnych vyšetrení. Samotní výrobcovia neboli dokonca zahrnutí ani do oficiálnej komunikácie mimo zverejnených stanovísk.

Napriek tomu, že ZSM uznáva, že spotrebiteľské združenia majú plné právo v záujme ochrany práv spotrebiteľa vykonávať náhodné testovanie výrobkov uvádzaných na trh, ZSM má zásadné výhrady k spôsobu testovania a spôsobu uverejnenia výsledkov.

Pri kontrole nemá nikto a to vrátane orgánov úradnej kontroly právo porušovať práva druhej strany, preto ZSM poukazuje najmä na tieto skutočnosti:

- priebeh spotrebiteľských testov by mal byť objektívny a transparentný

- výrobcovia výrobkov podrobených testovaniu v rámci spotrebiteľských testov by mali byť o tejto skutočnosti informovaní

- výrobcovia by mali disponovať podrobnými informáciami o testovaných výrobkoch ako je názov výrobku, výrobná šarža alebo dátum spotreby resp. DMT, informáciami kde a na aké parametre bude výrobok testovaný

- rovnako ako aj pri úradných odberoch vzoriek by mali mať výrobcovia testovaných výrobkov právo na odber paralelnej vzorky na dodatočné analýzy

- výrobcovia majú právo byť vopred informovaní o výsledkoch laboratórneho testovania predložením protokolov z akreditovaného laboratória ešte pred ich zverejnením resp. medializáciou a mal by im byť poskytnutý priestor pre vyjadrenie, ktorý by mal byť v rámci spotrebiteľských testov tiež interpretovaný

V prípade testovania ZTŠ Spišské párky výrobcovia nemali a doteraz nemajú k dispozícii protokoly o skúškach a ani žiadne iné relevantné dôkazy o údajných nevyhovujúcich výsledkoch spotrebiteľských testov, pričom okrem názvu výrobku im neboli poskytnuté žiadne bližšie informácie o testovanom výrobku - voči takémuto postupu sa ZSM zásadne ohradzuje.

ZSM zastáva názor, že ak sa testovaním vykonával prieskum trhu, tak výsledky mali byť medializované až po odkomunikovaní výsledkov rozborov s výrobcom, ktorý má právo na vysvetlenie a na dodatočné analýzy.

Spôsob realizácie medializovaného spotrebiteľského testu Spišských párkov považuje ZSM za nie úplne transparentný a vzhľadom na niekoľko vážnych faktických pochybení sa bude ZSM aj naďalej aktívne zaujímať o spôsob akým bol vykonaný.

ZSM preto očakáva aktívny prístup a podporu kompetentných orgánov k vyššie uvedenej problematike a zavedenie transparentnosti a objektivity pri komunikácii a medializácii výsledkov spotrebiteľských testov.

Ing. Vladimír Ševčík

predseda predstavenstva ZMS

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

lk

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu