OTS: SPP prostredníctvom EkoFondu podporuje rozvoj duálneho vzdelávania na...

TASR, 9. februára 2018 13:54

OTS: SPP prostredníctvom EkoFondu podporuje rozvoj duálneho vzdelávania na stredných školách technického zamerania

Bratislava, 9. február (TASR-OTS) - Návrh koncepcie rozvoja systému duálneho vzdelávania pre malé a stredné podniky, aktualizácia šiestich stredoškolských technicky zameraných učebníc pre odborné školy a vytvorenie metodiky pre prácu inštruktorov vzdelávacích firiem v ČR a SR ako aj podpora práce majstrov odborného výcviku na jednotlivých odborných školách. To sú hlavné výstupy projektu EDES, financovaného z programu Erasmus+, ktoré potvrdila záverečná konferencia programu, ktorú zorganizoval na pôde SPP neinvestičný fond EkoFond. SPP prostredníctvom EkoFondu dlhodobo podporuje rozvoj odborného vzdelávania na Slovensku.

„Oblasť odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku prechádza významnými systémovými zmenami, ktoré majú transformovať „odborné vzdelávanie v škole „smerom k „odbornému vzdelávaniu na pracovisku„, a tým zosúladiť potreby praxe s vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami absolventov stredných odborných škôl. Týka sa to aj „nášho„ študijného odboru technik energetických zariadení budov a preto sme sa rozhodli navrhnúť a realizovať projekt EDES,„ uviedla správkyňa EkoFondu Eva Guliková.

Aktivity EkoFondu, vrátane tých vzdelávacích, sú primárne zamerané na energetickú efektívnosť a ochranu životného prostredia. EkoFond je spolu s Nadáciou SPP súčasťou verejnoprospešnej politiky SPP.

Záverečná konferencia projektu EDES (Enhancing Dual Education system in Small and Medium Size Enterprises - Rozvoj duálneho systému vzdelávania v malých a stredných podnikoch), financovaného z programu Erasmus+, ktorá sa konala 7. februára 2018, okrem predstavenia výstupov vypracovaných v rámci projektu EDES vytvorila priestor na diskusiu odbornej verejnosti o základných otázkach súvisiacich s ďalším rozvojom duálneho systému vzdelávania na Slovensku. Konferencie sa zúčastnili predstavitelia ministerstva školstva, tvorcovia národného programu pre rozvoj výchovy a vzdelávania do roku 2027 „Učiace sa Slovensko„, riaditelia a pedagógovia stredných odborných škôl a predstavitelia segmentu malých a stredných firiem.

Cieľom projektu EDES, financovaného z programu Erasmus+, je prispieť k rozvoju duálneho systému odborného vzdelávania a prípravy, pričom hlavnou cieľovou skupinou je sektor malých a stredných podnikov z oblasti energetiky a elektrotechniky, ich profesijné organizácie a zástupcovia zamestnávateľov. Hlavnými výstupmi projektu sú návrh koncepcie rozvoja systému duálneho vzdelávania pre malé a stredné podniky, aktualizácia šiestich stredoškolských technicky zameraných učebníc pre odborné školy a vytvorenie metodiky pre prácu inštruktorov vzdelávacích firiem v ČR a SR ako aj podpora práce majstrov odborného výcviku na jednotlivých odborných školách. Zefektívnenie, skvalitňovanie a rozvoj odborného vzdelávania ako aj znižovanie vysokej nezamestnanosti absolventov odborných škôl predstavujú kľúčové národné priority vládnych politík SR.

EkoFond ešte v roku 2008 inicioval a riadil proces vzniku a etablovania nového študijného odboru Technik energetických zariadení budov. Počas celého obdobia experimentálneho overovania tohto študijného odboru, EkoFond spoločne so svojím zriaďovateľom SPP realizoval rôzne podporné aktivity, aby študijný odbor a školy, ktoré ho vyučujú mali vytvorené zodpovedajúce materiálne podmienky a aby výuka študentov zodpovedala aktuálnym podmienkam na trhu. Okrem prvých troch stredných odborných škôl zaradených do experimentálneho overovania výuky tohto študijného odboru, už úspešne vyučujú ďalšie tri školy a ďalšie školy prejavili aktívny záujem zaradiť tento študijný odbor do svojho portfólia.

EkoFond, je neinvestičný fond, ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel, a.s., pôsobiaci v rámci územia Slovenskej republiky od 7. februára 2007. Od svojho vzniku finančne podporuje, ako verejne prospešná a aktívna spoločnosť, projekty optimálneho využívania energií, ochrany životného prostredia a aktivít spojených s osvetou v týchto oblastiach, čím efektívne prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším dodávateľom energií na Slovensku, ktorý v oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 úspešne pôsobí aj na trhu dodávky elektriny. Celkovo využíva spoľahlivé dodávky energií a ďalšie energetické služby SPP viac ako 1,3 milióna zákazníkov.

Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o., ktorá na Slovensku v súčasnosti prevádzkuje 9 verejných plniacich staníc, podporuje rozvoj využívania stlačeného zemného plynu (CNG) v doprave ako ekologickej alternatívy k tradičným palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti realizuje prostredníctvom EkoFondu, n.f. a Nadácie SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Kontakt:

Eva Guliková, správkyňa EkoFond, n.f.

mobil: +421 905 209 992

e-mail:eva.gulikova@spp.sk

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

her

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu