OTS: Emisia korporátnych dlhopisov ako efektívny zdroj financovania namiesto...

TASR, 12. septembra 2018 16:19

OTS: Emisia korporátnych dlhopisov ako efektívny zdroj financovania namiesto úveru?

Bratislava, 12. septembra (TASR-OTS) - Inštitúcie ako Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) či Národná banka Slovenska (NBS) za posledné roky zefektívnili svoje procesy týkajúce sa emisie dlhopisov, aby pomohli spoločnostiam prefinancovať svoj dlh rýchlo a účelne. Vydať emisiu dlhopisov je preto dnes relatívne jednoduchou záležitosťou, treba však vedieť ako na to a na čo si dávať pozor. CEO investičnej spoločnosti Finax a daňový poradca zo spoločnosti Accace vysvetľujú, aké sú aktuálne emisné podmienky, ako vyzerá proces emisie dlhopisov a ich predaj? Na čo si treba dávať pozor z daňového hľadiska a prečo je vlastne výhodné emitovať dlhopisy a investovať do nich?

Výhodou oproti úverom je, že spoločnosť, ktorá emituje dlhopisy často nemusí založiť majetok. Peter Pašek, partner poradenskej spoločnosti Accace uvádza aj ďalšie dôvody, prečo sa firmy rozhodujú pre vydávanie dlhopisov: „Najväčšou výhodou je z môjho pohľadu možnosť vlastného nastavenia doby splatnosti a stabilná úroková sadzba. Môže to byť často aj možnosť predčasného splatenia bez sankcií, ak to prospekt umožňuje. To v prípade úverového financovania často nie je možné. Rovnako si treba uvedomiť, že v určitých momentoch firmy inú možnosť financovania než cez dlhopisy dokonca ani nemajú.“ Proces vydania emisie dlhopisov

Základom emisie sú emisné podmienky, kde sú spísané všetky základné náležitosti emisie. Sú to údaje o firme, ktorá dlhopisy emituje, úroku a spôsobe splatenia, spôsobe využitia a splatenia prostriedkov a pár základných pravidiel.

„Po schválení emisných podmienok spoločnosťou sa emisia registruje v CDCP, čo trvá pár dní a následne je emisii pridelený ISIN - medzinárodné označenie cenného papiera a môže sa začať s predajom cenných papierov,“ popisuje proces Juraj Hrbatý, CEO investičnej spoločnosti Finax. „Samotný predaj je asi najkritickejším faktorom celej emisie. Za určitých podmienok môže emitent svoj dlh predať aj sám, avšak väčšinou predaj potrebuje zastrešiť externe,“ dodáva J. Hrbatý.

Banky preferujú poskytnutie úveru pred emisiou dlhopisov

Na Slovensku môžu predaj dlhopisov robiť len banky a obchodníci s cennými papiermi. Obchodníci a banky tento predaj realizujú buď priamo pre svojich klientov, alebo prostredníctvom siete finančných agentov. Pre predaj emisie väčšiemu počtu ľudí je potrebné si nechať schváliť predajný prospekt NBS. Tento proces síce trvá krátko, ale príprava prospektu môže zabrať aj niekoľko týždňov.

J. Hrbatý ďalej vysvetľuje hlavný dôvod, prečo dnes banky emisiu dlhopisov spoločnostiam prakticky neponúkajú: „Zámerom bánk je predovšetkým poskytnúť takýmto spoločnostiam úver. Zároveň však aj platí, že úverové financovanie je pre klientov takmer s istotou lacnejšie ako bankové financovanie. Avšak banka môže spoločnosť svojimi podmienkami príliš zošnurovať, prípadne môže byť proces poskytnutia úveru časovo náročnejšou záležitosťou. Šikovní obchodníci s cennými papiermi totiž vedia spracovať celú emisiu do dvoch mesiacov od prvého stretnutia.“

Stanovenie ceny a úroku za emisiu

Celková cena za emisiu závisí od rozsahu poskytovanej služby, kvality projektu a bonity emitenta. Registrovanie emisie by sa malo pohybovať maximálne do 0,5 % emisie. Vytvorenie prospektu stojí približne 2 - 3 % z hodnoty emisie a samotné realizovanie predaja v rozmedzí 3 - 10 %.

Pre stanovenie úroku zohráva kvalita najväčšiu rolu. „Ak bude emitovať dlhopis kvalitná firma a ponúkne dobrý výnos, budú sa dlhopisy predávať podobne ako kapre na Vianoce za komunizmu. Ak však nebude emisia príliš lákavá a predaj bude viaznuť, vypýta si obchodník za umiestnenie takejto emisie väčšiu províziu,“ dodáva J. Hrbatý.

Načo sa treba dať pozor pri zdaňovaní kupónov z korporátnych dlhopisov u fyzických osôb?

Príjmy v podobe výplaty kupónu z korporátnych dlhopisov sa u fyzických osôb považujú za príjmy z kapitálového majetku. Predmetný príjem sa zdaňuje sadzbou dane 19 %. „Zákon o dani z príjmov neumožňuje uplatniť žiaden výdavok oproti tomuto príjmu,“ informuje P. Pašek. Povinnosť vykonať zrážku dane a povinnosť odvodu dane má osoba, ktorá vypláca kupóny z korporátnych dlhopisov v prospech fyzickej osoby. Riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť z týchto príjmov považuje za vysporiadanú, teda fyzická osoba už tieto príjmy nesmie/nemôže uviesť do svojho daňového priznania.

Ak výnosy z dlhopisov plynú fyzickej osobe (rezidentovi SR) zo zdroja v zahraničí, zdaňuje ich prostredníctvom daňového priznania na území SR, ak povinnosť podať daňové priznanie má. Sadzba dane je rovnako vo výške 19 %. Obdobne ako u tuzemských emitentov tieto príjmy zahrnie fyzická osoba do základu dane neznížené o výdavky.

Podmienky pre oslobodenie príjmu z predaja dlhopisu od dane Príjmy z predaja cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu sú od dane oslobodené ak doba medzi nadobudnutím a predajom dlhopisov presiahne jeden rok. „Investor by si tak mal vždy pozrieť aký je aktuálny kurz dlhopisu a ako dlho ho investor drží. Je možné, že jeho predajom získa príjem, ktorý bude od dane oslobodený a ktorý môže byť v konečnom dôsledku vyšší, než by získal prijímaním kupónov do doby splatnosti, ktoré však podliehajú dani 19 %. Do toho treba započítať aj tzv. riziko predčasného splatenia, ktoré často býva uvedené v rámci prospektu dlhopisu, ale investori ho často prehliadajú,“ upozorňuje P. Pašek.

V prípade investovania do tzv. privátnych emisií dlhopisov, ktoré nie sú obchodované na burze, tak vyššie uvedené oslobodenie neplatí. V takom prípade prichádza do úvahy oslobodenie maximálne vo výške 500 eur ročne zo zisku z predaja dlhopisov. „Treba však upozorniť, že do predmetnej sumy sa započítavajú aj zisky z predaja iných cenných papierov, opcií, obchodných podielov resp. členských práv. V rámci roka je možné predmetné zisky započítať so stratami z transakcií, ktoré spadajú do rovnakej kategórie príjmu,“ dodáva P. Pašek.

Vhodnejšie je z daňového hľadiska investovať do dlhopisu s nižším kupónom

„Ak má investor, fyzická osoba, napr. na výber medzi dlhopismi s približne rovnakou dobou splatnosti a výnosom do splatnosti, je z daňového pohľadu vždy vhodné investovať do dlhopisu s nižším kupónom. V podstate si tým fyzická osoba zvyšuje výnos po zdanení, “ vysvetľuje P. Pašek.

Na strane emitenta tiež existujú daňové výhody z pohľadu dane z príjmov. Sú to určite pravidlá nízkej kapitalizácie, ktoré sa nevzťahujú na cenné papiere, teda aj na dlhopisy. Ak si predmetné dlhopisy nakúpi spriaznená osoba, tak úroky/kupóny, ktoré jej bude vyplácať emitent budú považované za daňové výdavky a to bez ohľadu, či výška týchto úrokov presiahne 25 % hodnoty EBITDA, alebo nie.

O spoločnosti Accace

Accace je medzinárodným poskytovateľom poradenských služieb a kompletného outsourcingu v oblasti spracovania účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva. Práve služby poskytuje Accace prostredníctvom vlastnej advokátskej kancelárie Accace Legal. S viac ako 550 zamestnancami a 2 000 klientmi sa radí medzi popredných poskytovateľov poradenských služieb nielen na Slovensku ale aj v regióne strednej a východnej Európy.

O spoločnosti Finax

Finax prináša na slovenský trh revolúciu v investovaní. Misiou Finax-u je sprístupniť a rozšíriť inteligentné investovanie do každej domácnosti na Slovensku. Chceme zvýšiť finančnú gramotnosť Slovákov, naučiť ich pár základných pravidiel, ako správne investovať, ako zvýšiť príjmy z úspor, finančne plánovať a neplatiť dane tam, kde nemusia. Portfóliá Finax prinášajú v priemere o 4 % vyššie výnosy oproti klasickým podielovým fondom, sú primerane rizikovo nastavené s nízkymi poplatkami a zároveň investujeme tak, aby klienti nemuseli platiť žiadne dane z výnosov.

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu